OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Hrvatska udruga za promicanje primaljstva (dalje u tekstu: Udruga) jest oblik dobrovoljnog udruživanja građanki i građana s područja Republike Hrvatske nastala radi zaštite i promicanja primaljstva i roditeljstva.

PRAVNI SLIJED

Članak 2.

Ovim Statutom Udruga se ustrojava kao dobrovoljna udruga građana i građanki i usklađuje svoj ustroj i rad s odredbama Zakona o udrugama. Rješenjem Ministarstva uprave, klasa: UP/1-230-02/98-01/111, ur. broj: 515-02-02-98-3 od 2. srpnja 1998., Hrvatska udruga medicinskih sestara primaljskog smjera upisana je u Registar udruga RH pod registarskim brojem Udruge 00000940.

PRAVNI STATUS

Članak 3.
Udruga je pravna osoba i ima prava i obveze utvrđene Ustavom Republike Hrvatske, Zakonom o udrugama i ovim Statutom.
Udruga djeluje na teritoriju Republike Hrvatske.
Udruga se slobodno udružuje u saveze udruga kao i u srodne međunarodne udruge i organizacije sukladno svojim interesima.

NAZIV I SJEDIŠTE

Članak 4.
Puni naziv udruge glasi:
"HRVATSKA UDRUGA ZA PROMICANJE PRIMALJSTVA "
Sjedište Udruge je u Zagrebu.
Skraćeni naziv: HUPP.

PEČAT I OBILJEŽJA

Članak 5.
Udruga ima pečat sa upisanim punim nazivom.
Pečat je okruglog oblika, promjera 28 mm.
U vanjskom krugu ispisan je tekst: "HRVATSKA UDRUGA ZA PROMICANJE PRIMALJSTVA".
U unutarnjem krugu pečata je tekst: "ZAGREB“.

Članak 6.
Udruga ima svoje obilježje koje se sastoji od grafičkog rješenja zaštitnog znaka.
Zaštitni znak Udruge sastoji se od dva ružičasta srca kao simbola trudnoće i kucanje dvaju srca u jednom tijelu te od dvije plavozelene pruge oko srdaca, kao simbol primaljinih ruku.
Obilježje Udruge tiska se na svim poslovnim papirima i u dopisivanju u zemlji i inozemstvu onako kako je grafički uređeno.
Obilježje Udruge sastoji se od zaštitnog znaka, grafički uređenog, te izgleda i sadržaja memoranduma.
Memorandum u gornjem lijevom uglu ima zaštitni znak na koji se nastavlja naziv na hrvatskome i engleskom jeziku.

Članak 7.
Naziv i obilježje Udruge koriste se na primjeren i dostojanstven način tako da se štiti ugled Udruge i njenih članica.

ZASTUPANJE

Članak 8.
Hrvatsku udrugu za promicanje primaljstva zastupa izvršna direktorica organizacije. 

CILJEVI I DJELATNOST UDRUGE

Članak 9.
Ciljevi Udruge su sljedeći:
-zalaganje za dignitet primaljske struke
-zalaganje za prava klijenata i pacijenata, naročito prava žena i novorođenčadi
-promicanje roditeljstva
-zauzimanje za opće dobro i pravo izbora u trudnoći, porođaju i babinju
-zaštita reproduktivnih prava i reproduktivnog zdravlja
- zalaganje za mogućnost izbora maternalne skrbi tijekom trudnoće, porođaja i babinja,   zalaganje za slobodu izbora mjesta i načina porođaja
- promocija, potpora i zaštita dojenja, te edukacija trudnica, dojilja i roditelja
- briga za stručno napredovanje primalja
- predlaganje tijelima koja educiraju primalje sadržaj školovanja i usavršavanje primalja na temelju iskustava koje primalje stječu svojim radom
- organiziranje trajne izobrazbe primalja na načelima dostupnosti svim članicama uz slobodu izbora
- oblikovanje i definiranje pojma primalje kao naziva za skup djelatnosti i neovisnog poziva unutar sustava zdravstvene skrbi
- promicanje Etičkoga kodeksa primalja
- predlaganje mjera za poboljšanje materijalnog statusa i uvjeta rada primalja odgovarajućim državnim i drugim tijelima
- zastupanje interesa primalja pred Ministarstvom zdravlja
- suradnja sa srodnim udrugama
- članstvo u međunarodnim udrugama; odluku o učlanjenju u srodne udruge donosi Izvršni odbor  
- Udruga se u svojim djelatnostima i ciljevima zalaže za punu afirmaciju prava na zdravlje svih svojih primarnih i sekundarnih korisnika/korisnica

Članak 10.
Ostvarivanje ciljeva iz članka 9. Statuta, Udruga ostvaruje sljedećim djelatnostima:

- organiziranjem stručnih sastanaka, seminara, tečajeva, savjetovanja, kongresa i drugih oblika osposobljavanja članica
- objavljivanjem stručnih i znanstvenih radova članica u glasilu Udruge i na službenoj web stranici Udruge ( u digitalnom ili tiskanom obliku)
- objavljivanjem sažetaka radova predstavljenih na skupovima ( u digitalnom ili tiskanom obliku)
- objavljivanjem, prema potrebi, knjiga iz struke radi praćenja stručnih i znanstvenih dostignuća na području primaljstva i roditeljstva ( u digitalnom ili tiskanom obliku)
- organiziranjem, prema potrebi, međunarodnih  skupova vezanih za aktivnosti Udruge
- delegiranjem predstavnika za stručne i znanstvene međunarodne skupove
- poticanjem samoobrazovanja članica, kao i njihova stručnoga i znanstvenog rada iz područja vezanih za aktivnosti Udruge
- pružanjem sažetih obavijesti članicama o novostima vezanim za aktivnosti Udruge
- djelatnom suradnjom s drugim udrugama u Republici Hrvatskoj radi rješavanja pitanja od zajedničkog interesa
- djelatnim sudjelovanjem u radu srodnih međunarodnih udruga
- nakladničkom djelatnošću
- prodajom promotivnih materijala, knjiga, brošura i dr.
- edukacijom i pružanjem savjetodavne pomoći iz područja primaljstva  korisnicima
-okupljanjem građana i građanki koji se bave djelatnostima vezanim za ostvarivanje ciljeva Udruge

JAVNOST RADA

Članak 11.
Rad Udruge je javan.
Javnost rada Udruge osigurava se posebno:- pravom svakog građanina da prisustvuje skupovima Udruge i njenih tijela
- objavljivanjem izvješća o radu Udruge, odnosno njezinih tijela i ustrojbenih dijelova - obavještavanjem članstva i javnosti o radu Udruge putem sredstava javnog priopćavanja
- upoznavanjem odgovarajućih tijela državne vlasti i drugih udruga sa zadacima i djelatnošću Udruge kada su od interesa za navedena tijela ili organizacije
- objavljivanjem podataka o novčanom poslovanju Udruge

Članak 12.
Radovi članica i članova Udruge dostupni su javnosti.
Radi osiguravanja javnosti rada Udruga izdaje glasilo "Primaljski vjesnik". (digitalni i tiskani oblik)
Glasilo uređuje redakcijski odbor na čelu s glavnim urednikom/com.
Redakcijski odbor vodi brigu o programskim ciljevima, sadržaju i opremi glasila, te redovitosti izlaženja sukladno ciljevima Udruge.
Glasilo se izdaje u suradnji s Hrvatskom komorom primalja.

Članak 13.
Redakcijski odbor sastoji se od triju članova/ca

Članak 14.
Članice i članovi Udruge mogu biti sve punoljetne građanke i građani Republike Hrvatske.
Članice i članovi Udruge mogu biti primalje, učenice primaljstva i studentice primaljstva.

Članak 15.
Članstvo Udruge može biti redovno i počasno.
Redovni članovi mogu biti fizičke osobe koje su prihvatile Statut i opće akte Udruge.
Počasnim članom mogu postati  fizičke osobe, kao i pravne osobe, koje su posebno doprinijele razvoju Udruge i/ili primaljstva kao struke.

Članak 16.
Redovni članovi obvezni su plaćati članarinu. Počasni članovi nisu obvezni plaćati članarinu.
Redovnim članom mogu postati primalje te učenice primaljstva i studentice  primaljstva koje se dobrovoljno učlane u Udrugu.
Redovnim  članom može postati svaka fizička osoba koja je suglasna s politikom, vizijom i statutom Udruge, a koja dostavi pristupnicu i plati članarinu.
Redovne članice imaju pravo glasa i dužne su plaćati članarinu.
Redovne članice aktivno sudjeluju u radu Udruge.

Članak 17.
Počasne članice su primalje koje su zaslužne za promicanje i unapređivanje primaljstva u Hrvatskoj i inozemstvu.
Počasni članovi i članice mogu biti i fizičke i pravne osobe. Izvršni odbor Udruge odlučuje o počasnom članstvu Udruge.

Članak 18.

Počasne članice (i članovi) mogu biti i osobe drugih zvanja i zanimanja u zdravstvu ili iz drugih područja stručne odnosno znanstvene djelatnosti, te drugi javni djelatnici koji su svojim ugledom pomogli afirmaciji primaljstva, te unapređenju rada i ugleda Udruge.

Članak 19.
Počasne članice (i članove) bira Skupština Udruge na prijedlog Izvršnoga odbora.

Članak 20.
Članstvo u Udruzi prestaje:- prestankom rada Udruge
- svojevoljnim istupanjem
- trajnom spriječenošću
- brisanjem iz članstva zbog neplaćanja članarine dvije godine zaredom
- isključenjem zbog nepridržavanja odredaba Statuta, ponašanja koje šteti interesima i ugledu Udruge ili povrede etičkih načela Svojevoljno istupanje ne mora biti obrazloženo.
Odluku iz stavka 1. točka 4. ovoga članka donosi Skupština na prijedlog Izvršnog odbora Udruge.
Odluku iz stavka 1. točka 5. ovoga članka donosi Skupština.
Odluka Skupštine je konačna.

PRAVA I OBVEZE ČLANOVA

Članak 21.
Članice Udruge imaju pravo:

- da biraju i budu birane u tijela Udruge
- da sudjeluju u stručnim skupovima koje organizira Udruga kao i u svim ostalim oblicima djelatnosti Udruge
- da na skupovima koje organizira Udruga ili na sastancima ustrojbenih dijelova Udruge pokreću sva pitanja koja su od interesa za postizanje ciljeva Udruge i da raspravljaju o njima
- da tijelima Udruge podnose prijedloge za donošenje odluka o pitanjima iz njihovog djelokruga rada s pravom da budu obaviještene o odlukama donesenim u svezi s tim prijedlozima
- da daju prijedloge i inicijative za rješavanje pitanja od zajedničkog interesa

Članak 22.
Dužnosti članica Udruge jesu:

- poštovati Statut, akte i upute Udruge
- redovito plaćati članarinu
- redovito dostavljati podatke i promjene podataka koje Udruga vodi o članstvu
- razvijati i usavršavati vlastito stručno znanje
- pomagati akcijama usmjerenim na jačanje djelatnosti Udruge
- popularizirati rad Udruge i raditi na širenju članstva Udruge
- svojim radom i ponašanjem štititi ugled i etička načela primaljske struke

Članak 23.
U slučaju kršenja Statuta Udruge, općih akata donesenih od ustrojbenih tijela Udruge odnosno etike ili ugleda zvanja primaljske struke, članice odgovaraju stegovno.

Stegovne mjere su:
- opomena
- ukor
- isključenje
Stegovne mjere opomene i ukora izriče Izvršni odbor.

Članak 24.
Tijela Udruge su:

- Skupština
- Izvršni odbor

Članak 25.
Skupština je najviše tijelo Udruge. Skupština bira i razrješuje sva ostala tijela Udruge.
Skupštinu konstituiraju aktivne članice koje imaju pravo glasa. Skupština se saziva na redovita i izvanredna zasjedanja. Sjednice Skupštine vodi izvršna direktorica. Skupština bira zapisničarku i dvije ovjeroviteljice zapisnika. Redovita Skupština održava se najmanje jedanput godišnje.
Izvanredna Skupština saziva se prema potrebi i u izvanrednim situacijama može se sazvati online
Izvršna direktorica Udruge dužna je sazvati izvanrednu Skupštinu u roku od 30 dana od dana zaprimanja prijedloga, a prijedlog za sazivanje izvanredne Skupštine mogu dati:

  • najmanje četvrtina članova Skupštine Udruge 
  • sve članice Izvršnog odbora Udruge

Prijedlog za sazivanje izvanredne Skupštine mora biti podnesen izvršnoj direktorici Udruge u pisanom obliku, s prijedlogom dnevnoga reda i obrazloženjem potrebe za sazivanjem izvanredne Skupštine.

Skupština ima sljedeća prava i obveze:

  • donosi Statut i njegove izmjene i dopune
  • bira i razrješuje tijela Udruge
  • usvaja strateške planove i programe rada Udruge
  • usvaja financijska izvješća i donosi smjernice za izradu financijskih planova
  • utvrđuje smjernice za suradnju s drugim udrugama te tijelima državne i lokalne uprave i samouprave
  • odlučuje o visini članarine za članice Udruge
  • donosi i druge akte propisane Zakonom

- donosi Poslovnik o radu Skupštine i druge akte - utvrđuje politiku rada Udruge
- donosi godišnji plan i program rada
- usvaja izvještaje o radu Udruge za proteklo razdoblje
- odobrava rad izabranih tijela između dvaju zasjedanja Skupštine
- osniva povjerenstva i druga radna tijela, bira njihove članove te donosi odluku o njihovu razrješenju
- razmatra i druga pitanja od važnosti za ostvarivanje ciljeva Udruge te donosi zaključke odnosno smjernice za ostvarivanje tih pitanja
- potvrđuje prijedloge za dodjelu nagrada
Skupštini mogu biti nazočni počasni članovi/ce Udruge bez prava glasovanja i odlučivanja.
Pravo glasa imaju redovne članice i članovi. Svaka nazočna članica i član ima pravo na jedan glas.
Odluke Skupštine su punovažne ako su dobile natpolovičnu većinu glasova nazočnih članova/ca Skupštine.

Članak 26.
Izvršni odbor je izvršno operativno tijelo Udruge koji se sastoji od 11 osoba: glavne koordinatorice djelovanja organizacije koja ima ulogu izvršne direktorice te još deset članica. Izvršno tijelo okuplja izvršnu direktoricu, voditeljicu ureda, voditeljicu financija, voditeljicu projekata Udruge te još sedam članica koje bira Skupština na mandat od 4 godine.
Izvršni odbor je aktivno tijelo organizacije s odgovornostima i zaduženjima operativne prirode. Izvršni odbor sastoji se od voditelja/koordinatora/ice projekata i aktivnosti. Na čelu Izvršnog odbora nalazi se koordinator/ica, koja je ujedno i glavna koordinator/ica organizacije, koju bira Skupština na mandat od četiri godine. 

Izvršni odbor ima sljedeća prava i obveze:- osigurava rad u skladu s ciljevima Udruge
- prati postignuća
- predlaže izmjene i dopune Statuta
- odobrava financijski plan i završni račun
- kontrolira upravljanje materijalnim sredstvima
- osigurava poslovanje u skladu sa Zakonom
- provodi odluke Skupštine
- saziva Skupštinu i priprema poslovni red
- odlučuje o materijalno-financijskom poslovanju u okviru financijskoga plana
- donosi akte, osim onih iz nadležnosti Skupštine
- odobrava ugovore s drugim udrugama i savezima
- odlučuje o brisanju članica iz članstva
- odlučuje o isključenju članica iz članstva
- odlučuje o počasnom članstvu Udruge
-odlučuje o promjeni adrese Udruge
- imenuje i razrješuje organizacijske i znanstvene odbore stručnih skupova te odlučuje o njihovim programima i izvješćima
- odlučuje o udruživanju u druge organizacije i inicijative
- odlučuje o visini autorskih honorara i dnevnica sukladno Zakonu i aktima
- obavlja i druge poslove koji nisu u nadležnosti Skupštine
-donosi odluke koje su u nadležnosti Skupštine dok se ista ne sazove

Članak 27.
Izvršni odbor pravovaljano odlučuje ako je sjednici nazočno više od polovine članica, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članica.

Članak 28.
Izvršnu direktoricu Udruge bira Skupština između više kandidatkinja.
Mandat  traje četiri godine, nakon čega se pristupa novom izboru izvršne direktorice. Jedna osoba može biti birana na mjesto izvršne direktorice više puta.
Izvršna direktorica za svoj rad odgovara Skupštini.
Mandat izvršne direktorice prestaje istekom mandata, opozivom u slučaju neispunjavanja povjerenih obveza ili na osobni zahtjev.

Članak 29.
Izvršna direktorica ili direktor Udruge ima sljedeće nadležnosti:

- zastupa i predstavlja Udrugu
- priprema sjednice Skupštine i Izvršnog odbora
- koordinira rad organizacije i sve njezine aktivnosti
- saziva sastanke Izvršnog odbora 
- koordinira rad radnih tijela Udruge
- potpisuje akte Udruge
- brine se za zakonitost rada i poslovanja Udruge
- obustavlja od izvršenja odluke koje nisu u skladu sa zakonima i aktima Udruge

Članak 30.
U okviru međunarodnih aktivnosti Udruge izvršna direktorica predstavlja i zastupa Udrugu u međunarodnim tijelima primalja čija je Udruga članica ili je pozvana da u tim tijelima sudjeluje. Izvršna direktorica ima mandat imenovati drugu osobu kao predstavnicu Udruge u međunarodnim ili domaćim tijelima primalja.

Članak 31.
Temeljni kriterij za izbor članica u tijela Udruge jesu aktivni stručni rad i etično ponašanje u svim oblicima rada i života.

Povreda općih pravila etike i kodeksa primaljstva predstavlja zapreku za izbor i imenovanje u tijela Udruge.

IZVORI FINANCIRANJA

Članak 32.
Izvori financiranja Udruge jesu:

- članarina
- prihodi od izdavanja glasila
- donacije, dotacije, pokloni te potpore pravnih i fizičkih osoba
- prihodi ostvareni održavanjem stručnih skupova, seminara ili kongresa
- naknade od oglasa i obavijesti o tvrtkama u glasniku te drugih publikacija Udruge
- naknade na temelju ugovora i sponzorstva
- nakladnička djelatnost
- savjetodavna djelatnost sekundarnih korisnika/korisnica

Članak 33.
Visinu članarine utvrđuje Skupština Udruge.
Članarina se može platiti grupno ili individualno.

Članak 34.
Ako Udruga ostvari dobit, ona se isključivo upotrebljava za ispunjavanje i unapređivanje ciljeva i djelatnosti Udruge te plaćanje za rad izvršnom tijelu Udruge i administrativnom koordinatoru/koordinatorici, sukladno pravilniku o zapošljavanju i naknadama u Udruzi te mogućnostima Udruge.

Izvršni odbor raspoređuje eventualnu dobit.

Maja Rečić, Midwife, IBCLC
Bacc.med.techn.Naša lokacija

HRVATSKA UDRUGA ZA PROMICANJE PRIMALJSTVA
Adresa: Ulica Grada Mainza 11, 10000 Zagreb

OIB: 60614075849

Žiro račun kod Zagrebačke banke
IBAN: HR8123600001101743245

Telefon: 091/345 4390
e-mail : info@hupp.hr

Google Karta